A A A
Мазмұнына өту

You are here

Алматы қаласында «Алматы облысының ауыл шаруашылық жұмыстарына тартылған жұмысшылардың жағдайы туралы» атты «дөңгелек үстел» өтті.

2010 жылдың 6 тамызында Алматықаласында ҚР еңбек заңнамалығын сақтау,ауыл шаруашылық жұмыстарына тартылған азаматтардыңқұқығын сақтау кепілдігімен қамтамасыз ету,балалар еңбегінің ең жаман түрін жою жәнеҚазақстан Республикасындағы № 182 ХалықаралықЕңбек Ұйымдастыру Конвенциясының негізгі ұстанымдарынжүзеге асыру мақсатында, ҚазақстанРеспубликасының еңбек және тұрғындардыәлеуметтік қорғау Министрлігі Алматы облысыныңәкімдігі мен Қазақстанның экспортерлері әрі тауарөндірушілер Одағының қолдауымен, «Алматыоблысының ауыл шаруашылық жұмыстарына тартылғанжұмысшылардың жағдайы туралы» атты «дөңгелекүстел» өткізді.

            Дөңгелекүстел жұмысына қатысты: ҚазақстанРеспубликасының еңбек және тұрғындардыәлеуметтік қорғау, білім және ғылымМинистрліктерінің, Алматы облысы әкімдігінің,Еңбекшіқазақ ауданының әкімдігі мен білімбөлімінің, Еңбекшіқазақ ауданының ішкіістер басқармасының көші-қон полициясыбөлімінің, «Алматылық агроөнеркәсіптіккешенінің жұмысшылар кәсіподығы» бірлескенұйымының, «Қарлығаш» орталығының,«Еңбекшіқазақ ауданыңы жергілікті бірлестігініңқоры» қоғамдық қорының және Алматықаласындағы Қырғыз Республикасының  Бас консульдығы «Рухани еңбекәйелдер Одағы» бірлескен ұйымының өкілдеріқатысты.

                 Дөңгелекүстел қатысушылар мүдделі министрлік пен ведомстволар,үкіметтік емес ұйымдар және бұқаралықақпараттық құралдар балалар еңбегін қолдануфактілерін уақытылы сәйкестендіру, балалар еңбегін болдырмаужәне фермерлер, сонымен қатар, мигранттар балаларын мектепте білімалумен қамтамасыз етіп, тиісті әкімшілік бөгеуді жоюүшін барлық жағдайларды жасап жатқанын атап айтты.

            2010 жылдың 6тамызында дөңгелек үстел қатысушыларымен «Алматы облысыныңауыл шаруашылық жұмыстарына тартылғанжұмысшылардың жағдайы туралы» қарары қабылданды.(қарары қоса беріледі).

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ТАРТЫЛҒАН ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ» АТТЫ «ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ» ҚАРАРЫ

2010 жыл 6 тамыз                                                                                                                                                         Қазақстан Республикасы,Алматы

            ҚР еңбекзаңнамалығын сақтау, ауыл шаруашылық жұмыстарынатартылған азаматтардың құқығын сақтаукепілдігімен қамтамасыз ету, балалар еңбегінің ең жамантүрін жою және Қазақстан Республикасындағы № 182ХалықаралықЕңбек Ұйымдастыру Конвенциясыныңнегізгі ұстанымдарын жүзеге асыру мақсатында,Қазақстан Республикасының еңбек жәнетұрғындарды әлеуметтік қорғау Министрлігі Алматыоблысының әкімдігі мен Қазақстанның экспортерлеріәрі тауар өндірушілер Одағының қолдауымен, 2010жылдың 6 тамызында Алматы қаласында «Алматы облысының ауылшаруашылық жұмыстарына тартылған жұмысшылардыңжағдайы туралы» атты «дөңгелек үстел» өткізді.

            «Дөңгелекүстел» жұмысына 50 шақты адам қатысты:Қазақстан Республикасының еңбек жәнетұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім жәнеғылым Министрліктерінің, Алматы облысы әкімдігінің,Еңбекшіқазақ ауданының әкімдігі мен білімбөлімінің, Еңбекшіқазақ ауданының ішкіістер басқармасының көші-қон полициясыбөлімінің, «Алматылық агроөнеркәсіптіккешенінің жұмысшылар кәсіподығы» бірлескен ұйымының,«Қарлығаш» орталығының, «Еңбекшіқазақауданыңы жергілікті бірлестігінің қоры»қоғамдық қорының және Алматықаласындағы Қырғыз Республикасының  Бас консульдығы «Рухани еңбекәйелдер Одағы» бірлескен ұйымының өкілдеріқатысты.

            Алғы сөздеадам құқығын қорғау бойынша еңбекқатынастары саласындағы мемлекеттік саясаты еліміздіңхалықаралық деңгейінде қабылданған, соныменқатар, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан беріқабылданған заңнамалық және саяси шараларғанегізделген. Мемлекет бала құқығы бойынша БҰҰКонвенциясын (1989 ж.), жұмысқа ең кіші жастағыадамдарды қабылдау бойынша № 138 ХЕҰ Конвенциясын және № 182ХЕҰ Конвенциясын бекітті. Қазақстанныңхалықаралық деңгейде қабылданған міндеттемелердітиесілі орындау үшін, мүдделі мемлекеттік органдардыңжұмысын айқын бақылау, проблеманы уақытылысәйкестендіру және оларды шешу барысында тиімді тәсілін табуқажет.

            «Дөңгелекүстелге» қатысушылар мүдделі министрлік пен ведомстволар,үкіметтік емес ұйымдар және бұқаралықақпараттық құралдар балалар еңбегін қолдануфактілерін уақытылы сәйкестендіру, балалар еңбегін болдырмаужәне фермерлер, сонымен қатар, мигранттар балаларын мектепте білімалумен қамтамасыз етіп, тиісті әкімшілік бөгеуді жоюүшін барлық жағдайларды жасап жатқанын атап айтты.Сондай-ақ, ауыл шаруашылық жұмысқа тартылған жұмысшыларжұмыс істеген кезде, сонымен қатар, пестицидтармен, уларменәрі басқа тынайтқыштармен қатынасқан кездеқауіпсіздік техникасын сақтап абай болу тиісті. Жұмысберушілер жұмысшыларды қажетті қорғанысқұралдарымен қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар,жұмыс берушілер, еңбек келісім шартын жасау, жұмыс пентұрмыс жағдайларын жасау және уақытылы еңбекақысын төлеп, әлеуметтік кепілдік беру арқылы,жұмысшылардың азаматтық әрі еңбекқұқығын сақтауға кепілдік беру керек.

            Сөз алушылар,ХЕҰ мен Еуропалық одаққа қатысушы мемлекеттербалалар еңбегімен күресу және балаларды қорғаубойынша, сонымен қатар, ең жақсы ауыл шаруашылықтәжірибені қолдану бойынша еңбек ресурстарыменбасқарудың тиімді саласында жүргізілетін мемлекеттік саясаттәжірибесімен алмасты.

            «Дөңгелекүстелге» қатысушылар келесі мәселелерді қарастырыпталқылады:

-        еңбекресурстарының көші-қон басқарудың механизмінжетілдіру және ауыл шаруашылыққа тартылғанжұмысшылардың тұрмысын тиісті деңгейменқамтамасыз ету;

-        балалареңбегін және ерліксіз еңбекті болдырмау;

-        еңбеккөші-қонындағы мәжбүрлеу тәсілдерініңзаңсыздығы, олардың құқығынқамтамасыз ету, құқық қорғауоргандары өткізетін тексерулер мен құқықбұзушылықтың статистикасы;

-        ауылшаруашылыққа тартылған жұмысшылардың,сондай-ақ, мигранттардың балаларын мектепте білім алуменқамтамасыз ету;

-        ҚРбалалар еңбегін жою туралы бағдарламалар (жергіліктіҮЕҰ-мен бірлескен жобалар);

-        ауылшаруашылыққа тартылған жұмысшылармен еңбеккелісім шартын жасау және ҚР еңбек заңнамалығынсақтау;

-        ауылшаруашылыққа тартылған жұмысшылардың жұмысжәне тұрмыс жағдайлары – ең жақсытәжірибелер.

«Дөңгелек үстелге» қатысушылар жұмыснәтижесі бойынша ұсынады:

 1. Қазақстан Республикасының еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім және ғылым, ішкі істер Министрліктеріне – ауыл шаруашылыққа тартылған жұмысшылардың, сонымен қатар, еңбек көші-қон адамдарының еңбек құқығын сақтау бойынша тұрғындар арасында түсіндірмелі жұмыстың жүргізілуін жалғастыру; жұмысшылар балаларын мектепте білім алумен қамтамасыз етіп, жұмыс пен тұрмыс жағдайларын жасау және уақытылы еңбек ақысын төлеп, әлеуметтік кепілдік беру арқылы, жұмысшылардың азаматтық әрі еңбек құқығын сақтауға кепілдік беріп, мемлекеттік қадағалау жасау.
 2. Қазақстан Республикасының еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау Министрлігіне – ауыл шаруашылық саласында (еңбек көші-қондардың 4-ші категориясы) жұмыс істеу үшін үлес бөлу туралы мәселені қарастыру.
 3. Алматы облысының әкімдігі мен мемлекеттік органдарға – ауыл шаруашылыққа тартылған жұмысшылардың балаларына (сонымен қатар, көші-қондардың балаларына) жазғы демалысты (лагерьлер) ұйымдастыру бойынша жұмыс жасау және жұмысшылар балаларын мектепте білім алумен қамтамасыз ету, сонымен қатар, мемлекеттік қызметтердің өмірдің қиын жағдайларында балаларға көмек көрсететін үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастығын ары қарай дамыту.
 4. Алматы облысы бойынша Ішкі істер Басқармасына – кәмелеттік жасқа толмағандардың бақылаусыздық пен панасыздығының алдын алу мәселелерін шешуде орындаушы биліктің мемлекеттік органдармен ҮЕҰ және БАҚ-дың қарым қатынасы мен ведомствоаралық басқаруды қамтамасыз ету.
 5. Алматы облысы бойынша білім Басқармасына – жалпы білім беру мекемелерге бармайтын, сонымен қатар, бақылаусыз әрі панасыз жұмыс істеп жүрген, тұрақты мекені жоқ 7-15 жасар баларды үнемі есепке алу.
 6. ҚР білім және ғылым Министрлігінің қосымша білім алу Республикалық орталығы мен Алматы облысы бойынша балалардың құқығын қорғау Басқармасына – «Балалар еңбегі», «Ең жаман түрде балалар еңбегін қолдану» тақырыптарында әлеуметтік педагогтармен және мектеп инспекторларымен оқыту семинарларын өткізу, сонымен қатар,  орта және жоғары буын оқушылар арасында құқықтық сауаттылықты жоғарлату курстарын жүргізу.
 7. ҚР білім және ғылым Министрлігінің балалар құқығын қорғау бойынша Комитетіне – ауыл шаруашылыққа тартылған жұмысшыларды (еңбек көші-қондарды) ақпараттандыру мақсатында сайт (ақпараттық блок), сонымен қатар, оларға мүдделеріне байланысты нормативті құқықтық актілердің электронды базасының құру мәселесін қарастыру.
 8. Қазақстан Республикасының еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау және ішкі істер Министрліктеріне, ҮЕҰ-ға – ауыл шаруашылыққа тартылған жұмысшыларға (еңбек көші-қондарға) еңбек келісім шарттарды, Қазақстан Республикасы ішкі істер Министрлігімен қарам қатынас жасайтын механизмді, қажетті еңбек пен тұрмыс жағдайлармен қамтамасыз ету шарттарды жасау үшін заңды көмек/кеңестік орындарын ұйымдастыру бойынша жұмыстарды үйлестіру.
 9. Бұқаралық ақпараттар құралдарына – балалар еңбегі саласында тұрғындар арасында ақпараттық шаралар жүргізу.
 10.  Жұмыс берушілерге – қауіпті өндірістік жағдайларда балалар еңбегін қолданбау. Жұмыс істегісі келген балаларға жұмыстың альтернативтік түрін жасау.
 11.  «Қазақстанның экспортерлер мен тауарөндірушілер Одағы» мен Қазақстан Республикасының еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау Министрлігіне – «дөңгелек үстелдің» осы қарарын БАҚ-да («Еңбекті қорғау. Қазақстан» журналында) жариялау және мүдделі мемлекеттік органдар мен бизнес-бірлестіктерге жеткізу.

Қарар Алматы қаласында 2010 жылдың 6 тамызындаөткен «дөңгелек үстел» барысында қабылданды.

 

Президент                                                                                    

«Қазақстанның экспортерлер мен            Қазақстан Республикасы  еңбек және        

тауарөндірушілер Одағы» РОЮЛ            тұрғындардыәлеуметтік қорғау   

                                                                     Министрлігініңәлеуметтік қорғау

                                                                     және бақылау бойынша Комитетінің

Родостовец Николай Владимирович                                                   Төрағасы

                                                                      БисақаевСерікқали Гұмарұлы   

6 тамыз, 2010 - 00:00 өзгертілді
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Атаулы әлеуметтік көмек
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҰБЖ
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші