A A A
Мазмұнына өту

You are here

Сұрақ тақырыбы: 

Сәлеметсіздерма? ҚР 2015 жылғы 31 желтоқсанындағы №1193 қаулысымен бекітілген 18 қосымшаның 5 тармағында көрсетілген мемлекеттік мекемелердің қазыналық кәсіпорындардың негізгі лауазымы (мамандағы) бойынша жұмыс уақтының қосымша жұмыс орындайтын қызметкерлеріне лауазымдарды қосымша атқарғаны үшін қосымша ақы 50% ЛА төленеді деп көрсетілген.

СҰРАҚ: Мемлекеттік мекемеде қызметтік автокөліктің жүргізушісі жоқ осыған орай жүргізушінің міндетін мекеме басшысы немесе орынбасарына жүктеп қоса алып жүре алама???????

Жауап: 

Қолданыстағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 111-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жұмыскердің еңбек шартында (лауазымдық нұсқаулықта) көзделген өзінің негізгі жұмысымен қатар басқа бос лауазым бойынша қосымша жұмысты орындауы – лауазымдарды қоса атқару болып табылады.
Кодекстің Лауазымдарды қоса атқарғаны үшін берілетін қосымша ақының мөлшерлерін жұмыс беруші орындалатын жұмыс көлемін негізге ала отырып, жұмыскермен келісім бойынша белгілейді.
ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсанындағы № 1193 қаулысымен бекітілген 18 қосымшасының 5 тармағында көрсетілген Ескертпеге (5-баған) сәйкес «2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Көрсетілген қосымша ақылар мемлекеттік мекемелердің, қазыналық кәсіпорындардың басшыларына және олардың орынбасарларына қолданылмайды».
Осыған байланысты, мекемеде қызметтік автокөліктің жүргізушісі жоқ болуына байланысты жүргізушінің міндетін мекеме басшысы немесе орынбасары қоса алып жүре алмайды.

Сұрақ тақырыбы: 

Добрый день. При поступлении на работу в государственное учреждение (колледж) с преподавателями заключены ИТД с продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю (ст.68 Закона о труде). Вопрос первый: сколько часов преподаватели должны находится на рабочем месте если имеют тарификационную нагрузку от 18 до 27 часов в неделю (нормативная учебная нагрузка согласно Закона об образовании ст.52 п.7 пп. 18 часов в неделю). Вопрос второй: как вести  табель учета рабочего времени в рабочих днях или по тафикационной нагрузки.

Жауап: 

Уважаемая, Елена Валильевна!

По первому вопросу:
Согласно пункту 3 статьи 8 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников устанавливаются Кодексом и иными законами Республики Казахстан.
Нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной платы педагогических работников установлено Законом РК «Об образовании».
Согласно пункту 7 статьи 52 Закона РК «Об образовании» нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс в государственных организациях образования, устанавливается:
1) 18 часов:
для организаций среднего образования и организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;
для организаций дополнительного образования обучающихся и воспитанников;
для специализированных и специальных организаций образования;
2) 24 часов:
для дошкольных организаций и предшкольных групп дошкольного воспитания и обучения и предшкольных классов организаций образования;
для детских юношеских спортивных организаций образования;
3) 30 часов для воспитателей интернатных организаций, лагерей отдыха, общежитий организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
4) 25 часов для воспитателей специальных организаций образования и организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этой связи, по данному вопросу Вам необходимо обращаться в Министерство образования и науки Республики Казахстан.
По второму вопросу:
Согласно статье 79 Кодекса работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником.
Форма и порядок ведения учета рабочего времени определяются актом работодателем.
По третьему вопросу:
Согласно пункту 3 статьи 156 Кодекса коллективный договор может заключаться как в организациях, так и в филиалах и представительствах иностранных юридических лиц. В организации допускается наличие одного коллективного договора.

Сұрақ тақырыбы: 

Сәлеметсіз бе! 2 топтағы мүгедек (инвалид с детства) аула сыпырушы ретінде 1 ставкаға жұмысқа қабылданды, сол қызметкерге ағымдағы жөндеу мен кешенді қызмет көрсету бойынша жұмыскер лауазымының 0,5 ставка тағайындауға болады ма? бірақ жұмыс уақытын ҚР Еңбек кодексіне сәйкес аптасына 36 сағат етіп қалдыруға?

Жауап: 

Құрметті Арай Балқыбекқызы!

ҚР Еңбек кодекстінің 10-бабының 3-тармағына сәйкес келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының талаптары біржақты тәртіппен өзгертілмейді.
Осыған орай, жұмыскердің еңбек жағдайын өзгерту үшін ҚР Еңбек кодекстің 33-бабының талабына сәйкес еңбек шартына қосымша келісім жасау арқылы жүзеге асырылады.

Сұрақтың нөмірі: 358111
4 ақпан, 2019 - 17:17 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздар есебінде тұрған жұмыссыздарды мамандықты талап етпейтін жұмыс берушілерден түскен бос жұмыс орындарына жіберген кезде (Техникалық қызметкерлерді: еден жуушы, іс қағаздарын жүргізуші, статист,) жұмыссыздардың кезектілік тәртібі сақталуы қажет пе?

Жауап: 

Құрметті Нұрлыбек Берікқалиұлы!
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сіздің жұмыссыздарды бос жұмыс орындарына жіберу кезіндегі кезектілік тәртібі туралы хатыңызды қарап, келесіні хабарлайды.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығымен бекітілген Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларының 4-тарауына сәйкес еңбек делдалдығын жүзеге асыру мақсатында жұмыспен қамту орталығы жұмыссыз ретінде тіркелген адамға жұмысқа орналастырудың жеке жоспарын жасайды және одан кейінгі жұмыс осы жоспарға сәйкес жүзеге асырылады.
Жұмыс берушілер бос орындарды ұсынғаннан кейін жұмыспен қамту орталығы кандидаттың кәсібін (лауазымын), кәсіптік даярлық және біліктілік деңгейін, жұмыс тәжірибесі мен дағдыларын, жалақы деңгейін, жұмыс уақытының режимін ескере отырып, сондай-ақ жұмыс беруші бос орындарды тіркеу кезінде кандидаттар үшін белгілеген басқа да талаптар мен шарттарға сәйкес бос орындарға кандидаттарды іріктеуді жүргізеді.
Кандидаттар мәлімделген бос орындарға жұмысқа орналасуға келіскен кезде және жұмыс жағдайы кандидаттарға сәйкес келген кезде жұмыспен қамту орталығы іріктелген кандидаттардың деректерін (резюмелерін) жұмыс берушіге жібереді, ал жұмыс беруші өз кезегінде Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 23-бабы 1-тармағы 1-тармақшасына сәйкес жұмысқа қабылдау кезінде лайықты кандидатты өз бетінше таңдайды.
Осылайша, жұмыспен қамту орталығы өзіне берілген функциялар шеңберінде жұмыс берушілерге лайықты маман таңдауға, ал жұмыс іздеп жүрген адамдарға, жұмыссыздарға және өзге де жүгінген адамдарға лайықты жұмыс таңдауда жәрдемдесу үшін еңбек делдалдығын кезектілікке тәуелсіз жүзеге асырады.
Осы жауаппен келіспеген жағдайда заңнамада көзделген тәртіппен жоғары тұрған органға немесе сотқа жүгінуге құқылы екендігіңізді ескертеміз.

Сұрақтың нөмірі: 358020
7 ақпан, 2019 - 17:39 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Тікелей басшыға қолма-қол берілмеген жұмыстан босату туралы өтінішке бұйрық шығару заңдыма?

Жауап: 

Құрметті Даулетияр Караманович!

ҚР Еңбек кодексінің 56-бабының 1-тармағына сәйкес жұмыскер жұмыс берушіні кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар ете отырып, еңбек шартын өзінің бастамасы бойынша бұзуға құқылы. Еңбек шартында еңбек шартын бұзу туралы жұмыскердің жұмыс берушіге хабардар етуінің неғұрлым ұзақ мерзімін белгілеуге жол беріледі.
«Хабарлама» – бұл жұмыскердің немесе жұмыс берушінің жазбаша өтініші не өзге тәсілмен (курьерлік пошта, пошта байланысы, факсимильді байланыс, электрондық пошта және өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы) берілген өтініштер.
«Жұмыс беруші» – бұл жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға.
Осыған орай, жұмыскердің жазмаша өтініші жұмыс берушінің тікелей өзіне табысталуына немесе оның тиісті өкіліне тапсыруға (мекеменің кеңсесіне, мекеме басшысының қабылмау бөлмесіне, кадр маманына, тікелей басшысына) жол берілген.
Жоғарыда айтылғандарға орай, ҚР Еңбек кодексі аталған өтінішті жұмыскердің тікелей басшысына қолма-қол беруді міндеттемейді.

Сұрақтың нөмірі: 353777
10 қаңтар, 2019 - 17:43 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Жұмыстан босату туралы өтінішті тікелей басшының өзіне қолма-қол беру міндеттіма?

Жауап: 

Құрметті Даулетияр Караманович!

ҚР Еңбек кодексінің 56-бабының 1-тармағына сәйкес жұмыскер жұмыс берушіні кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар ете отырып, еңбек шартын өзінің бастамасы бойынша бұзуға құқылы. Еңбек шартында еңбек шартын бұзу туралы жұмыскердің жұмыс берушіге хабардар етуінің неғұрлым ұзақ мерзімін белгілеуге жол беріледі.
«Хабарлама» – бұл жұмыскердің немесе жұмыс берушінің жазбаша өтініші не өзге тәсілмен (курьерлік пошта, пошта байланысы, факсимильді байланыс, электрондық пошта және өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы) берілген өтініштер.
«Жұмыс беруші» – бұл жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға.
Осыған орай, жұмыскердің жазмаша өтініші жұмыс берушінің тікелей өзіне табысталуына немесе оның тиісті өкіліне тапсыруға (мекеменің кеңсесіне, мекеме басшысының қабылмау бөлмесіне, кадр маманына, тікелей басшысына) жол берілген.
Жоғарыда айтылғандарға орай, ҚР Еңбек кодексі аталған өтінішті жұмыскердің тікелей басшысына қолма-қол беруді міндеттемейді.

Сұрақтың нөмірі: 353776
10 қаңтар, 2019 - 17:41 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Жұмыс берушіден жұмыстан босату туралы өтінішті кері қайтарып алу үшін не істеу керек?

Жауап: 

Құрметті Даулетияр Караманович!

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі- Кодекс) 56 баптың 1-тармағына сәйкес, осы баптың 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыскер жұмыс берушіні кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар ете отырып, еңбек шартын өзінің бастамасы бойынша бұзуға құқылы. Еңбек шартында еңбек шартын бұзу туралы жұмыскердің жұмыс берушіге хабардар етуінің неғұрлым ұзақ мерзімін белгілеуге жол беріледі.
Сонымен қатар, Кодекс 56 баптың 4-тармағына сәйкес, осы бапта көзделген хабардар ету мерзімі ішінде тараптардың келісімі бойынша хабарлама кері қайтарылып алынуы мүмкін.

Сұрақтың нөмірі: 353775
10 қаңтар, 2019 - 16:01 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

І-топтағы мүгедекпін.Білімім жоғары, 2004 жылы "Әлемдік экономика" мамандығы бойынша "Халықаралық экономист" біліктілігі дәрежесін алдым. 2006 жылдың 12 мамырынан бастап "Үйде әлеуметтік қызмет көрсету" коммуналдық мемлекеттік мекемесінде Әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант қызметін атқарудамын.

Жауап: 

1, 2-сұрақтар бойынша:
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2003 жылғы 16 мамырдағы № 101-п бұйрығымен «Әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамту жүйесінің басшылары, мамандары мен басқа да қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамалары» қабылданған болатын.
Оған сәйкес әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттың біліктілігіне жоғары кәсіби білім (медициналық, экономикалық, заң, педагогикалық) немесе әлеуметтік, психологиялық бағдар бойынша жоғарғы кәсіби білім беру талаптары қойылған.
Сондай-ақ, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтарға жаңа міндеттер жүктейтін немесе олардың жағдайын нашарлататын нормативтік құқықтық актілердің кері күші болмайды.
Бұл ретте, «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысының 6-қосымшасына сәйкес біліктілік сипаттамаларына сай арнаулы әлеуметтік қызметтерді тікелей көрсететін қызметкерлерге қосымша ақы төленеді.
3, 4-сұрақтар бойынша:
Қолданыстағы заңнамада ІІ-дәрежелі санат куәлік пен сертификаттардың жарамдылық уақыттарын белгіленбеген.
Сондықтан, бұл мәселе бойынша ІІ-дәрежелі санат куәлік пен сертификат берген ұйымдарға түсініктеме алу үшін жүгінуіңізді ұсынамыз.

Сұрақтың нөмірі: 353766
3 қаңтар, 2019 - 11:26 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Аудан әкімінің орынбасары мені өзінің кабинетіне шақырып алып, белгілі бір бөлімге орын босаған жағадайда ауысуымды сұрады. Мен вакансия болған кезде ғана жұмыстан босап, ішкі конкурспен ауысуға келісімімді бердім. Келісетіндігіме кепілдік ретінде өзімнің жұмыс атқарып отырған бөлім басшысының атына жұмыстан босату туралы өтініш жаздырып алды.

Жауап: 

Құрметті Даулетияр Караманович!

Еңбек шартын тоқтату негіздері ҚР Еңбек кодекстің 49-60-баптарында көрсетілген. Бұл ретте, жұмыс берушінің актісінде осы Кодекске сәйкес еңбек шартын тоқтатудың негізі көрсетілуге тиісті.
Мысалы, Кодекстің 53-бабының 1-тармағына сәйкес жұмыскердің өзінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға құқығы бар.
Айта кететін жайт, Кодекстің талабына сәйкес еңбек шартын бұзудың себебі мен жұмыскерді жұмысқа қайта алу мәселесі татуластыру рәсiмдері арқылы ұйымдағы келісу комиссиясы (Кодексің 159-161-баптары), ал реттелмеген мәселелер не келісу комиссиясы шешімінің орындалмауы бойынша сот тәртібімен шешілуі тиісті.

Сұрақтың нөмірі: 353385
27 желтоқсан, 2018 - 18:19 өзгертілді
Сұрақ тақырыбы: 

Қайырлы күн!

Жауап: 

1-сұрақ бойынша
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 101-бабының 8-тармағына сәйкес жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде, ал олар болмаған кезде Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы, Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларының біліктілік анықтамалығы және ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары негізінде белгіленеді.
Осыған байланысты, қолданыстағы біліктілік сипаттамаларында қарастырылған біліктілік талаптары сақталуы тиіс.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығының (бұдан әрі - Анықтамалық) Жалпы ережелерінің 8-тармағына сәйкес қызметкердің іс жүзіндегі орындайтын міндеттері мен біліктілігінің лауазымдық сипаттамасының талаптарына сәйкестігін комиссия (біліктілік, аттестациялық) анықтайды. Бұл ретте жұмыстың сапалы және тиімді орындалуына ерекше көңіл аударылады.
Яғни, қолданыстағы заңнамаға сәйкес лауазымға белгілеу жөніндегі шешімді ұйымның біліктілік комиссиясы қабылдайды.
Анықтамалықтың Жалпы ережелерінің 10-тармағы біліктілік комиссияның ұсынысы бойынша, ерекшелік ретінде, қолданылады.
2-сұрақ бойынша
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 482-V «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 5-бабының 2 тармағының 1) тармақшасына сәйкес «Жұмыс беруші мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік сайланбалы қызметтердің, Парламент және мәслихаттар депутаттарының, Қазақстан Республикасы судьяларының, әскери қызметте тұрған адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және оның ведомстволары жұмыскерлерінің бос лауазымдарын қоспағанда, бос жұмыс орындарының (бос лауазымдардың) бар екендігі туралы мәліметтерді еңбек жағдайлары мен төлемақысын көрсете отырып, олар пайда болған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде халықты жұмыспен қамту орталығына жазбаша түрде немесе "Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсы арқылы жiберуге міндетті».
Демек, жұмыс беруші жоғарыда көрсетілген міндетті орындауы шарт.

Беттер

ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Көп балалы отбасыларға жәрдемақы тағайындау туралы ақпаратты тексеру
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші